جزییات خبر

ضرورت بازرسی فرآیند جوش در سازه های اسکلت فلزی (بخش سوم )

سوران سوله

با توجه به اینکه بخش زیادی از ساخت و سازهای کشور مربوط به سازه های فلزی می باشد و یک بخش بسیار مهم در این سازه ها جوشکاری و بازرسی جوش می باشد لذا سعی شده است تا به تشریح وظایف بازرسی و لزوم بکارگیری آن در ساختمانهای بلند مرتبه موارد مربوط به تست های غیر مخرب در این گونه سازه ها پرداخته شود. وظایف بازرس جوش شامل بازرسی قبل از جوشکاری، حین جوشکاری و بعد از جوشکاری می باشد. بازرسی قبل از جوشکاری شامل مواردی می باشد که نقش بسیار مهمی در کاهش عیوب در حین انجام کار و بطبع کاهش هزینه ها خواهد شد که در ذیل به آن اشاره خواهد شد:

بازرسی جوش قبل از عملیات جوشکاری باعث می شود مقدمات کار فراهم باشد تا حدالامکان از بروز عیوب جوش جلوگیری شود. این اولین مرحله در بازرسی جوش می باشد که با کنترل کیفیت قطعات متصل شده و درزهای آماده جوشکاری، بازرسی محل های جوش و سطوح مجاور آن، اطمینان از تمیزی سطح و عدم آلودگی، بازرسی ترتیب و توالی جوشکاری، بازرسی مواد مصرفی و شرایط مطلوب و گرم و خشک کردن الکترودهای روپوش قلیایی طبق دستورات مصوبه در بازرسی جوش و بسیاری از موارد دیگر همراه می باشد.

از کارهایی که یک بازرس جوش در بازرسی جوش انجام می دهد می توان به بازرسی چشمی عیوب جوش : ترک ها چه در جوش چه در مبنا، بریدگی، سوختگی، تقعر یا تحدب - بازرسی تغییر شکلهای ناشی از جوشکاری: انقباض موضعی، خیز، خم، تابیدگی، چرخش، کمانش -  بازرسی ابعاد جوش و قطعه جوشکاری شده- بازرسی تنش زدایی و سختی پس از تنش زدایی- تست های غیر مخرب: پرتو نگاری، امواج فرا صوتی، عیب یابی ذره مغناطیسی، مایع نافذ، جریان گردابی، ارزیابی کیفیت جوش - پذیرش جوش و صدور گواهینامه و همچنین تهیه گزارش اشاره کرد. وظایف بازرسی جوش در بازرسی قبل از انجام کار به شرح زیر است: 

1- اطلاع از کیفیت موردنظر کار و شرایط بهره برداری از قطعات 

2- مطالعه دقیق نقشه ها و مشخصات فنی

3- انتخاب استانداردهای اجرایی

4- انتخاب و ارزیابی روش جوشکاری

5- انتخاب و بازرسی مصالح و مواد مصرفی 

6- طرح و تنظیم نحوه اجرای جوشکاری

7- بررسی تجهیزات جوشکاری

آزمون جوشکار و اپراتور بازرسی جوش حین انجام جوشکاری جهت اجرای صحیح عملیات جوشکاری و استفاده از مواد و مصالح مصرفی درست و جلوگیری از تخلف در بازرسی جوش شامل موارد ذیل می باشد: 

1- حضور دائم بازرس جوش در محل اجرای جوشکاری سازه ضروری می باشد. 

2- بازرسی قطعاتی که بهم متصل شده و درزهایی که آماده جوشکاری هستند. 

3- بازرسی محل های جوش و سطوح مجاور بمنظور اطمینان از تمیزی و عدم آلودگی با موادی که اثرات زیان بخش بر جوش دارند. 

4- بازرسی سطوح برشکاری شده با شعله یا شیار زده شده از نظر پوسته، ترک و غیره.