لیست مشتریان سوران سوله

چنـد نمـونه از پـروژه هـای اجرایـی انجام شـده توسـط شـرکت مهندسـی سوران

هتل نگين شمال 9000 تن  مازندران محمودآباد
فرآورده هاي لبني کاله   -  سردخانه بندرعباس-پروژه شهريار و آمل  3000تن
مسکن مهر رشت   -  شرکت لاريز بنا 3000 تن   
شرکت فولادين ذوب آمل  -   فذا   2500 تن
شرکت السليمانيه عراق شهر کربلا - 2000 تن  
علوم پزشکي استان مازندران- 2000 تن  
پروژه هاي ساختماني و صنعتي برادران افشین -  آمل  1800تن
مسکن مهر رباط کريم تهران  1600 تن     
شرکت آمل جوجه   -  آمل به دانه طبرستان 1500 تن  
اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان  1300 تن
شرکت کيان پن   -   اورتا  1300 تن
شرکت  فن نيرو   -  شهرک صنعتي پرند و عسلويه   1100تن          
پرديس نوشيرواني بابل  700  تن        
شرکت ايران تک نخ نوشهر600 تن
 پروژه تجاري مسکوني آقا ي صالح - شهرستان نور 600 تن  
شرکت فرآورده هاي لبني دوشه  و هکلند 300 تن
هتل صدف محمودآباد    500تن
هتل دلمون محمودآباد  450 تن
پارکينگ طبقاتي شهرداري شهرستان نوشهر 500 تن   
اداره کل راه و ترابري استان تهران    400تن
اداره کل دادگستري استان مازندران   400 تن
پايپ رک شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران  100تن
شرکت بهاران گل 
شرکت بادرود کاشان
پروژه ساختمانی 10 طبقه آمل 
سالن صنعتی جویبار - 200 تن 
پروژه سالن صنعتی آمل - 500 تن
سالن ورزشی دانشگاه فناوری بهشهر - 150 تن 
پروژه سالن صنعتی استان البرز - 2700 تن
پروژه ساختمانی 15 طبقه آمل - 1000 تن  
پروژه ساختمانی 6 طبقه نوشهر - 176 تن 

 


مشاهده تصاویر و مشخصات پروژه
سوران سوله شمال