پروژه ها / اخبار

لیست پروژه ها و اخبار یافت شده

صفحه 1 از 3

1 [ 3 ]29
سوران سوله

هتل نگین شمال

9000 تن - مازندران محمودآباد

سوران سوله

شرکت کيان پن اورتا

شرکت کيان پن - اورتا 1300 تن

سوران سوله

پرديس نوشيرواني بابل

700 تن

سوران سوله

پروژه فرآورده های آبی

۲۰۰۰ البرز ۲۶۰ تن - تنکابن

سوران سوله

شرکت السليمانيه عراق شهر کربلا

شرکت کاله - 2000 تن

سوران سوله

هتل صدف محمودآباد

500 تن

سوران سوله

گروه صنعتی رضوی

بابلسر ۳۰۰ تن

سوران سوله

هتل دلمون محمودآباد

450 تن

سوران سوله

شرکت توسعه تجارت مازیان

300 تن

سوران سوله

پروژه علوم پزشکی ساری

پیامبر اعظم ۲۰۰۰ تن

سوران سوله

پروژه هاي ساختماني برادران افشين

آمل 1800 تن

سوران سوله

اورژانس بیمارستان بوعلی

سار ی- ۳۳۰ تن